Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Η συμμετοχή στο eTwinning προάγει την υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλους τους νέους


Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Mαΐου 2017 σχετικά με την «Ανάπτυξη του σχολείου και άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή» , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προσφέρουν υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλους τους νέους ανθρώπους, να υποστηρίξει την κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, ενώ υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή του eTwinning προς την κατεύθυνση αυτή.
Για την επίτευξη του στόχου, το eTwinning θα βασιστεί σε δράσεις που ήδη εφαρμόστηκαν το 2017 για να εστιάσει το θέμα της «Συμπερίληψης».
Επιπλέον, το eTwinning θα εξετάσει τη συμπερίληψη υπό μια ευρύτερη έννοια, πώς η εκπαίδευση μπορεί να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά για να προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της συμπερίληψης.
Προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων και πιο συμπεριληπτικών σχολείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων διευκολύνοντας τις μεταξύ τους συμπράξεις και την κινητικότητα των μαθητών και εμπλουτίζοντας την ψηφιακή και διαπολιτισμική μάθηση, μέσω της προώθησης της συμμετοχής στο eTwinning.
Πηγή: https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/participation-in-etwinning-pro.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου